ผอ.สพป.นศ.2 และ ผอ.รร. คุณภาพประจำตำบล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอ.รร.ในโครงการคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 8

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทุกโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.2  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบลรุ่นที่ 8 วันที่ 4 –6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรม มีความยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ สุขภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมทุกด้าน พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียนอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

Credit ภาพ : สพป.ภูเก็ต