สพป.นศ.2 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ ที่มีบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุน

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.นศ.2 ที่มีบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุน เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวปรีดา จำนงจิต นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจาก บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ พร้อมหารือแนวทางดำเนินงานระยะต่อไป ให้ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพคน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเน้นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  ตามยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านของโครงการฯ อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2