รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติแก่โรงเรียนวัดก้างปลาในการรับเกียรติบัตรรับรองโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (Happiness Health Literate School) ระดับเพชร

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี เเละนางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.นศ.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา เข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตร รับรองโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (Happiness Health Literate School) ระดับเพชร จากเเพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ในการประชุมมหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี2562 โดยมีโรงเรียนในภาคใต้ตอนบนเข้ารับเกียรติบัตรรับรองโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุขจำนวน 15 โรงเรียน  โดย โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข เป็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนควบคู่กับการจัดการศึกษา ภายใต้การบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนได้มีทักษะในการดูเเลสุขภาพเเละมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้วยความร่วมมือที่เข้มเเข็งของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เเละภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อนำไปสู่การพัฒนารอบด้านของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมเเละการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ