สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.รร.ใหม่ พร้อมเดินหน้าบริหารสถานศึกษาสู่องค์กรคุณภาพ มุ่งตัวนักเรียนเป็นสำคัญ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ปฐมนิเทศ พบปะ พูดคุย ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ สังกัด สพป.นศ.2 จำนวน 34 ราย เพื่อรับรายงานตัวและได้เดินทางไปยังสถานศึกษาที่เลือกลงตำแหน่ง โดย ผอ.สพป.นศ.2 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้นำและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากการพัฒนาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้องค์กรมีคุณภาพ ต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2

 ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ต่างรู้สึกภาคภูมิใจในการได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.รร. และพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับคณะครูเพื่อขับเคลื่อนงานของโรงเรียน และประสานกับชุมชนเพื่อร่วมมือกันให้งานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อันจะส่งผลให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา 4.0