รอง ผอ.สพป.นศ.2 บุคลากร และคณะครูโรงเรียนวัดก้างปลา ร่วมงานมหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี ๒๕๖๒ “โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข HAPPINESS Health Literate School”

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.๒ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดก้างปลา ร่วมงานมหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี ๒๕๖๒ “โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข HAPPINESS Health Literate School” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการ รร. ครู นักเรียน ภาคีเครือข่ายจากบุคลากรสาธารณสุขเเละสำนักงานเขตพื้นที่ มีการบรรยายหัวข้อการบูรณาการ “การศึกษา และสุขภาพ สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข” โดย.นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. การอภิปรายในหัวข้อ “ก้าวสู่ความสําเร็จโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข” โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.๒ เป็นผู้ดําเนินการอภิปราย พร้อมกันนี้ โรงเรียนวัดก้างปลา เป็นตัวแทนโรงเรียน สพป.นศ.๒ ในการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ เคลื่อนไหวทางกาย แข็งแรง สุขพลัง : นวัตกรรมออกกําลังกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย