นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2561 ของโรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2561 ของโรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางอุไร ยวงนาค เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
โดยการอยู่ค่ายพักโรงเรียนบ้านหน้าเขาได้กำหนดให้มีกิจกรรมวิชาบุกเบิก เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะเชือกเงื่อน วิชาเดินทางไกล เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีฝึกอบรมระเบียบวินัย การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำ การวางแผน
และการทำการใดใดโดยถือหลักการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ได้ฝึกการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทางอย่างถูกต้อง และกิจกรรมที่เป็นการฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข