รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานในการชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านบ่อมอง

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในการชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า  130 คน ณ โรงเรียนบ้านบ่อมอง

รอง ผอ.สพป.นศ. 2 กล่าวว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเข้าค่ายลูกเสือ โดย สพป.นศ.2 เล็งเห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนและเยาวชนอย่างมีระบบ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเยาวชนในทุก ๆ ด้าน และเป็นการพัฒนาลูกเสือทั้งกาย และสติปัญญาจิตใจ ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคม มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบและความมั่นคงของประเทศชาติ ต่อไป