ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดงาน “วันวิชาการ เปิดบ้านบางขันวิทยา ศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล” และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป.นศ.2

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “วันวิชาการ เปิดบ้านบางขันวิทยา ศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล” โดยมีนายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทุกโรงในพื้นที่อำเภอบางขัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตกระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบางขันวิทยา

 

สำหรับกิจกรรมวันวิชาการ เปิดบ้านบางขันวิทยา ศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนและการน้อมนำแนวพระราชดำริ การสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นรูปธรรม เป็นการแสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนสามารถน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้วัดความรู้ทางวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ได้ประสบการณ์ตรงจากกระบวนการทำงานและการคิดสร้างสรรค์สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ 4-6 มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการและผลงานทางวิชาการของนักเรียน การจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวทีและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านไสยาสน์ อีกด้วย