สพป.นศ.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายนโยบายรัฐบาล

สพป.นศ.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายนโยบายรัฐบาล

7 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด จำนวนกว่า 20 คน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อสู่เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล และรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ถูกต้อง ถูกใจ รวดเร็ว ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ  ณ ห้องประชุมเขาเหมนรีสอร์ท อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช