ขอเชิญชวนส่งผลงานการคัดเลือกเพื่อยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ผู้ใดสนใจสามารถส่งประวัติและผลงาน ไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ10310 เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0 75310057,0 7535 8336 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

การคัดเลือกเพื่อยกย่องบุคคล องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562