สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 15 อัตรา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ปฐมนิเทศผู้ได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.นศ. 2 จำนวน 15 อัตรา จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ประจำปี 2561 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วย นางประชุมพร ไศลแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ได้มีการครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ด้วยการมีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน และจะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยยึดตัวนักเรียนเป็นสำคัญ