สพฐ.ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นศ.2

..**4 กุมภาพันธ์ 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษและบุคลากรในสังกัด  ให้การต้อนรับ ดร.เจตนา   เมืองมูล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา และคณะ ซึ่งเดินทางมาติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านคอกช้าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                ..**ดร.เจตนา เมืองมูล  กล่าวว่า ตามที่ สพฐ. ได้มอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยตั้งเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                ..**นางอรอนงค์ ฯ กล่าวว่า การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยให้โรงเรียนจัดทำแผน แล้วจะนำมาวิเคราะห์ในการให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ขณะนี้มีการแจ้งความเคลื่อนในการดำเนินงานให้ผู้บริหารการศึกษาที่ร่วมโครงการทราบเป็นระยะ และจำดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยจะเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละตำบลเข้าร่วมด้วย เพื่อแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพัฒนาให้โรงเรียนทั้ง 46 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีศักยภาพตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป