รร.วัดก้างปลา สพป.นศ.2 รับการประเมิน “โรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมิน “โรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข” ณ โรงเรียนวัดก้างปลา โดยมีคณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่ 11
จ.
นครศรีธรรมราช ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็น “โรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข” พร้อมกันนี้มี นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.นศ.2 นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่าย คณะครูนักเรียน และเครือข่ายภาคเอกชน ชุมชน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน  

นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ กล่าวว่า  การพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบของ สพป.นศ.2 ที่มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน ที่เน้นการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน โดยได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์และเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ตลอดจนยืนหยัดในคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักและ สพป.นศ.2 ก็ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ลดภาวะทุพโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนต้นแบบ พร้อมยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเกิดผลเชิงประจักษ์ เพื่อเป็น “โรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข” อย่างยั่งยืน