การแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอทุ่งสง ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอทุ่งสง ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนทุ่งสง โดยมีนายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอทุ่งสง นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๑-๓ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ให้การต้อนรับและร่วมพิธี จำนวนกว่า ๕๐๐ คน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในอำเภอทุ่งสง ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ทั้งยังแสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง