การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ออกหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งปฏิทินการย้ายและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่กำหนดมาให้เพื่อใช้ในการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู(กรณีปกติ) ประจำปีพ.ศ. 2562 หากมีผู้ประสงค์ย้ายให้ส่งคำร้องขอย้ายตามแบบคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2562 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงขอย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกรณีโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอย้ายระบุสถาน ศึกษาที่ขอย้ายได้เพียงเขตการศึกษาเดียวโดยให้สถานศึกษาจัดทำงบหน้าผู้ขอย้ายและรวบรวมคำสั่งขอย้ายและเอกสารประกอบการขอย้ายพร้อมความเห็นของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การระบุเอกที่ต้องการทดแทนความต้องการความจำเป็นของสถานศึกษา ส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

 

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิทินการย้าย

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง

ข้อมูลนักเรียนจากระบบ DMC