ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับจังหวัด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับวัดพระมหาธาตุวรวิหาร กำหนดจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกทักษะการพูดต่อที่ชุมชนและฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกระบงนการบบรยายธรรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร.0 7531 0057,0 7535 8336