สพป.นศ.2 จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” 5 ส. ในหน่วยงาน

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สพป.นศ.2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ร่วมในพิธีเปิดและร่วมกันทำความสะอาดภายใต้กิจกรรม “Big Cleaning Day” ๕ ส. ภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบสำนักงาน
ของ สพป.นศ.2

 

 ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า กิจกรรม ๕ ส.  สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เป็นการทำให้สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดี มีความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การทำกิจกรรม 5 ส. ถือเป็นวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการสร้างนิสัยและการมีวินัยในหน่วยงาน พร้อมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานได้ เช่น การเกิดอัคคีภัย การใช้สารเคมี เป็นต้น และยังเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการดูแล สภาพภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะ ถนนหนทาง และสถานที่ราชการให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการให้เจ้าหน้าที่มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และปฏิบัติงานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด