ขอเชิญชวน รร. ประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ

ตามที่ กรมอนามัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการแปรงฟันในเด็กนักเรียนผ่านการประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นทันตสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการแปรงฟันและมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี จึงขอเชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานแต่งเพลงประกอบท่าเต้นทันตสุขภาพ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยส่งผลงานไปที่กลุ่มทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่รับผิดชอบจังหวัดของท่าน โดย รายละเอียดกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด คือ 
1. ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
2. ต้องเป็นบทเพลงที่ได้แต่งขึ้นใหม่ทั้ง
เนื้อร้องและทำนอง ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ไม่ได้ลอกเลียนแบบ
มาจากผลงานผู้อื่น หากคณะกรรมการมาพบว่า เป็นเพลงเก่าที่เคยเผยแพร่มาก่อนให้ถือเป็นโมฆะ
3.
รับบทเพลงทุกลักษณะ ทุกชนิด ทุกลีลา และทุกรูปแบบ โดยเปิดกว้างให้เสนอความแตกต่าง
เสนอความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการได้เต็มที่ โดยโรงเรียนหนึ่งสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ทั้งนี้
สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล เท่านั้น
4. ความยาวเพลงประกอบท่าเต้น
อย่างน้อย 2 นาที ไม่เกิน 3 นาที บันทึกในรูปแบบ .mp4 โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับ
การแปรงฟัน 2-2-2
5. บทเพลงประกอบท่าเต้นที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ “สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย”
มีสิทธินำบทเพลงที่ชนะการประกวดไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้ความบันเทิงกับ
ประชาชนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือดัดแปลงตามความเหมาะสม
6. การส่งบทเพลงเข้าประกวด ถือว่ายอมรับกติกา และวิธีการด าเนินการของฝ่ายจัดประกวด ผู้ส่งผลงาน
ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้
7.
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้
8. รางวัลที่ถือเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นที่สิ้นสุดและเหมาะสมแล้ว ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้

ประเภทรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ
ประกาศนียบัตร + เงินรางวัล 30,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกาศนียบัตร + เงินรางวัล 25,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกาศนียบัตร + เงินรางวัล 20,000 บาท
4. รางวัลชมเชย 10 รางวัล ประกาศนียบัตร + เงินรางวัล รางวัล ละ 7,500 บาท

หมายเหตุ
1. รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รับรางวัลในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ส านักทันตสาธารณสุขจะจัดส่งเงิน
รางวัลไปให้

ช่องทางส่งผลงานเพลง
ส่งผลงานพร้อมหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ ศูนย์อนามัยตามเขตที่รับผิดชอบ
(วงเล็บมุมซอง “ประกวดเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ”)
โดยแนบเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัคร
2. สำเนาหลักฐานของผู้ส่งใบสมัคร เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. แผ่น VCD ผลงานเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพในรูปแบบ .MP4
4. เนื้อเพลงฉบับเต็มในไฟล์ Microsoft Word
ก าหนดการระยะเวลา
1. เปิดรับผลงานเพลงตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
2. คัดเลือกรอบแรกโดยให้แต่ละศูนย์อนามัยตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตัดสินเลือกอันดับ 1 ของแต่ละ
ศูนย์อนามัย แล้วส่งผลงานมายังส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
3. คัดเลือกผลงานรอบที่ 2 และประกาศผลรางวัลชนะเลิศ 3 บทเพลงสุดท้าย ผ่านทาง Facebook
Fanpage Mouth มันส์ ฟันดี ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2562 มี โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน ดังนี้
3.1 จำนวนผู้ชมที่กด Like และ Share
3.2 การตัดสินคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งนี้สามารถเข้าไปกด Like และ Share ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย โทร. 02-590-4209
และ Facebook Fanpage Mouth มันส์ ฟันดี
Facebook Fanpage
Mouth มันส์ ฟันดี

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด, รายละเอียดที่อยู่ศูนย์อนามัยที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวด