ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สอบ ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบในครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ