บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร. 5

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร. 5

..**23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี พร้อมด้วย นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


..**วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ฯลฯ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”