ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์การบริหาร สพป.นศ.2

8 ตุลาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)

ซึ่งมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหาร ภายใต้การกำกับดูแลของ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 โดยฝึกประการณ์ การดำเนินงานของกลุ่มต่างๆ ในสังกัด สพป.นศ. 2 ทั้ง 10 กลุ่มงาน ระหว่าง วันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561 รวมเวลา 7 วัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ฝึกประสบการณ์ได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป