สพป.นศ.2 รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 1 ใน 10 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปีที่ 9

นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 1 ใน 10 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ขอชื่นชมยินดีและขอขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์