สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)

ในวันที 26 กันยายน 2561 นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) สำหรับครูผู้สอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ในการอบรม มีดังนี้
1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
2. เพื่อให้ครูสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)