โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อ.ฉวาง ช้างกลาง พิปูน

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธาน เปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัด 3 อำเภอ ได้แก่ ฉวาง,ช้างกลาง, พิปูน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาตามนโยบาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง ชัดเจน บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมีนางนันทรัตน์ สุมล ผอ.โรงเรียนวัดไม้เรียงกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า สพป.นศ.2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนในโครงการตามนโยบาย นำร่องรุ่น 1 รุ่น 2 จำนวน 121 โรง และโรงเรียนคู่ขนาน 77 โรง ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเน้น 4 H มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง นิเทศ ติดตามผลตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสืบเนื่องมาตามลำดับ และในปีงบประมาณ 2561 สพป.นศ.2 ได้ดำเนินการต่อยอดจัดโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning, 4H โดยกำหนดสถานที่จัด 3 จุดคือ จุดที่ 1 ณ.โรงเรียนบ้านไสใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ ประกอบด้วยโรงเรียนในอำเภอ 2 อำเภอ ทุ่งสง,นาบอน จัดวันที่ 11 กันยายน 2561 และจุดที่ 3 ณ. โรงเรียนวัดไม้เรียง อ.ฉวาง ประกอบด้วยโรงเรียนอำเภอ 3 อำเภอ ฉวาง,ช้างกลาง, พิปูน จัดวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกเหนือจากนักแสดงได้แสดงความสามารถทักษะด้านต่าง ๆ ก็มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (บนเวที) เกี่ยวกับหลักสูตร การเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการ 4H พร้อมบรรยายสรุป ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางนิเทศโรงเรียนและการประเมินความพึงพอใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานกิจกรรมและชมผลงานเด่นนักเรียน H1-H4 ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะ Smart trainer ผู้บริหารการศึกษา คณะครู ศึกษานิเทศก์ คณะทำงาน คณะวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง กว่า 200 คน อย่างดียิ่ง