ผอ.สพป.นศ. 2 ลุยแก้ปัญหาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านเกาะยวนและโรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเชิงลึก มีการเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริง ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยเกี่ยวกับการสอน และความต้องการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด โดย ผอ.สพป.นศ. 2 กำหนดติดตามการจัดการเรียนการสอนครบทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้รู้ว่าในแต่ละโรงเรียนมีปัญหาอะไรบ้าง พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเป็นรายโรงเรียน รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการแก้ไขเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.นศ .2 เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด “เก่ง ดี มีสุข” ไปพร้อม ๆ กัน