โครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2561

ด้วยสภากาชาดไทยได้จัดโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2561 เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีจิตอาสามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย แลพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านจิตอาสากับสภากาชาดไทย โดยกำหนดให้เยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี สัญชาติไทย สถานภาพโสด กำลังศึกษาหรือทำงานในประเทศไทย มีสุขภาพสมบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทยและมีผลงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม -8 กันยายน 2561 ซึ่งสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือสมัครออนไลน์ โดยสแกน QR code ผู้ได้รับตำแหน่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และได้รับทุนการศึกษา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย www.thaircy.redcross.or.th
กลุ่มงานอำนวยการ
งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 075-356552
โทรสาร 075-356552