เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20

ด้วยมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2561 ทุนพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) โดยการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดขึ้นในเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานคร กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2561 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ กระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านคณิตศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง สถาบันและประเทศชาติในอนาคต

กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 0 2277 0663 ต่อ 116,129
โทรสาร 0 2277 3691, 0 2276 6276