การอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใสใหญ่ นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ 2561 ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 210 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ 2561