การเข้าร่วมอบรม “โรงเรียนส่งเสริมการคิด” Thinking School

ตามที่โรงเรียนบูรณะรำลึก  ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนอำนวยศิลป์  เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการในการอบรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ภายใต้โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย  โดยกองทุนคุณเบอร์-คุณครูภัทรา พรประสิทธิ์  เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2558-2560  หลังจากสิ้นสุดหลักสูตรการอบรม  โรงเรียนบูรณะรำลึกมีพันธกิจที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผล โดยการจัดการอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่โรงเรียนอื่นๆ  โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารและครูจำนวน 50 คน ทั้งนี้  ได้มีการอบรมไปแล้ว 1 รุ่น  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม 2561 นั้น

ในการนี้  โรงเรียนกำหนดให้มีการอบรมฯ  รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 4  กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5  โรงเรียนบูรณะรำลึก  เวลา  08.30-16.30 น. โรงเรียนใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  สามารถลงทะเบียนออนไลน์  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561