กิจกรรมด้วยเยาวชนคนดีของแผ่นดินศูนย์เครือข่ายการศึกกษาที่4

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 นางอาภรณ์  พัวพันธ์ รอง ผอ. สพป. นศ. 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ด้วยเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโดยเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริตภายใต้ โครงการโรงเรียนทุจริต โดยมี นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช