ผู้แทนพระองค์ฯเชิญเงินประทานเลี้ยงอาหารนักเรียน รร.บ้านนา สพป.นศ2

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วย นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบเงินประทานใน
พระเจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้ พ.อ.เสกศิลป์ แสงศร ผู้แทนพระองค์ เชิญเงินประทานเลี้ยงอาหารนักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านนา อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายธีรพงศ์ คงแก้ว เป็นผู้อำนวยการ รร. โรงเรียนบ้านนา มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 263 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 คน จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและภาครัฐอย่างดียิ่งสำหรับการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง  ในส่วนของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันละ 20 บาทต่อคน ซึ่งการได้รับเงินประกันเลี้ยงอาหารกลางวันในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันซึ่งหมายรวมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วย ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูข้าราชการพลเรือนนักเรียนและประชาชนทั่วไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้