การแข่งขันกีฬาภายใน “บ้านบนควนเกมส์”

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการแข่งขันกีฬาภายใน “บ้านบนควนเกมส์” โดยมี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากร สพป.นศ.2 ผู้บริหารสถาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี สร้างคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังความรักสามัคคีในหมู่คณะ
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ได้เป็นอย่างดี ณ สนามกีฬา รร.บ้านบนควน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจและชื่นชมยินดีอีกครั้ง ที่คณะครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีคณะคุณครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียน
ได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชน มักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด มัวเมาอบายมุข ไม่สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด อีกทั้งก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย รู้ แพ้รู้ชนะรู้อภัย และถือเป็นโอกาสที่ดีที่ถูกภาคส่วนในการจัดการแข่งขันกีฬา อย่างสมัครสมานสามัคคี