โครงการปันโอกาส วาดอนาคต ปีที่ 12 โรงเรียนวัดวังหีบ สพป.นศ.2

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานรับมอบโครงการปันโอกาส วาดอนาคต ปีที่ 12 ของมูลนิธิเอสซีจี จากนายสมศักดิ์ ชาติรักษา ผู้จัดการหน่วยงานซ่อมจักรกลส่วนเหมือง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ณ โรงเรียนวัดวังหีบ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
..**นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อของโรงเรียนวัดวังหีบ ใช้งบประมาณ 120,000 บาท โดยการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งมีนายเฉลิมชัย รงค์ฤทธิ์ไชย พนักงานชำนาญการฯ เป็นผู้ประสานงานและในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดวังหีบ สำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ จากการสนับสนุนของมูลนิธิเอสซีจี ได้แก่ การจัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การปลูกผักออแกนิก และการปรับปรุงห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง โต๊ะ เก้าอี้เลคเชอร์ และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นำโดย นายนพรัตน์ คงประจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ต่อเนื่อง อย่างมั่นคง และยั่งยืน
..** น.ส.พิชญ์สินี ศรีรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประธานกรรมการสภานักเรียน กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยตนเองและนักเรียนทุกคนจะเป็นเด็กดีและจะเดินตามรอยพ่อตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และจะร่วมรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคในครั้งให้ดีที่สุดพร้อมจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ภาพข่าวโดย : ปนัดดา สุวรรณพันธุ์ นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สพป.นศ.2 ข่าวโดย : จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2