สพป.นศ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนฯ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัด
และประเมินผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ทำการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนหลักได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศรวมจำนวน 70 คน เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจ
และมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อมาออกแบบจัดการเรียนรู้และออกแบบการวัด
และประเมินผลการเรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร โดยมีการดำเนินกิจกรรม 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ระยะที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 14 สิงหาคม 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช