Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ( ก.ต.ป.น.)

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำ

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 แจ้งเพื่อทราบ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 13/2560

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธร

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศร

อ่านต่อ

ขอชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถ

อ่านต่อ

ขอเชิญอบรม “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560: สู่การนำไปปฏิบัติจริงของสถานศึกษา และครูผู้สอน”

ด้วยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัดได้จัดโครงการอบรมเ

อ่านต่อ