Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 10/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นางจอมขวัญ นครไธสง

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง “รายการเสมาปริทัศน์”

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางจอมขวัญ นครไธสง ร

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE “โครงการเมืองคอนปลอดภัย มั่นคง น่าอยู่ นครปลอดภัยจากยาเสพติด”

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ

อ่านต่อ

ศูนย์สุขภาพที่ 11 พบครูรับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาก 36 รร.สังกัด สพป.นศ.2 ร่วมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน กลุ่มเสี่ยงต่อระดับปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 9/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกลั่นกรองผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่1/2564

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวย

อ่านต่อ