Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

ขอเชิญส่ง นร.ป.1-ป.6 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2561

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำ

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ม.ทักษิณ

ด้วยสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ม

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ  ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี รอบที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

 ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน ครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE) ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2561

ตามที่โครงการเยาชนยูซีอี แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนคุณครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน

ด้วยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี

อ่านต่อ

ขอเชิญหน่วยงานส่งนักเรียน นักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยไม่เสียค่าบัตรบำรุงอุทยาน

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  

อ่านต่อ