Author Archives: admindlict

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

ประกาศเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตก

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PIDE เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัย ในชั้นเรียน

การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PIDE เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ

อ่านต่อ

การประเมินโครงการการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

การประเมินโครงการการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก

อ่านต่อ